phụ nữ mang thai nên ăn gì để con thông minh


 • Bà b?u nên an gì d? con thông minh - PhunuNet.com

  www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID...

  Nhu c?u v? ch?t này tang cao ? ph? n? mang thai và tr? so sinh. Axit Folic có m?t t? nhiên trong th?c an, ch? y?u ? các lo?i rau xanh và có th? thông qua thu?c  ...
 • Mang thai nên an gì cho t?t d? con thông minh, tr?ng tr?o t? ...

  mecuti.vn › S?c kho? › S?c Kh?e Ph? N?

   X?p h?ng: 9/10 - ?42.156 phi?u b?u
  26-03-2014 - An gì d? con kh?e m?nh, thông minh, tr?ng tr?o ngay t? trong b?ng m? hay ... Tuy nhiên, d? an toàn ph? n? mang thai và sau sinh ch? nên an  ...
 • Bà b?u nên an gì d? con thông minh?

  suckhoe9.com/ba-bau-nen-an-gi-de-con-thong-minh.html

  An gì d? con thông minh, an gi de con thong minh ... và AA trong su?t th?i gianmang thai nhé, nhung luu ý r?ng c?n h?n ch? nh?ng lo?i h?i s?n có ch?a ... Ba baunen an gi de ... Vào b?p n?u an là công vi?c thu?ng ngày c?a ch? em ph? n?.
 • Bà b?u nên an gì d? con kh?e m?nh và thông minh - Bao ...

  baophunu.info/...bau/ba-bau-nen-an-gi-de-con-khoe-manh-va-thong-mi...

  23-08-2014 - Ba bau nen an gi de con khoe manh va thong minh – KINH NGHI?M ...Vì v?y, ph? n? mang thai hãy an chu?i m?i ngày d? d?m b?o s?c kh?e  ...
 • Các bà m? b?u nên an gì d? con thông minh ?

  gocgiaitri24h.com/an-gi-de-con-thong-minh/

  25-07-2014 - Câu h?i bà b?u nên an gì d? con thông minh s? du?c tr? l?i ngay ? sau dây ... Các chuyên gia dinh du?ng dã ch? ra r?ng, ph? n? mang thai an  ...
 • Bà b?u an tr?ng ng?ng, con s? thông minh? - M? Con

  mecon.vn/chuyen-gia.../ba-bau-an-trung-ngong-con-se-thong-minh/

  24-07-2014 - Nhi?u ngu?i khuyên em an tr?ng ng?ng cho con thông minh và em dã c?an ... chép khi mang thai an tr?ng ng?ng s? sinh con kh?e m?nh, thông minh. ... Do dó các nhà dinh du?ng khuyên ph? n? có thai nên t?m b? b?ng tr?ng ... mà an tr?ng ngán thì thi?u  các th?c an b? du?ng khác mà ph?i an tr?ng  ...
 • An gì d? d? con thông minh? - VietNamNet

  vietnamnet.vn/vn/doi-song/188217/an-gi-de-de-con-thong-minh-.html

  27-07-2014 - M? nên c? g?ng an nh?ng th?c ph?m trong lành và tránh nh?ng th?c ph?m ... Vi?c b? sung axit folic là vô cùng quan tr?ng tru?c khi mang thai d? ngan ng?a ... Ngu?i ph? n? b? ch?ng, ôm con ng? trong cây ATM t?i Hà N?i  ...
 • Ph? n? mang thai nên an gì d? t?t cho c? m? và bé? - S?c ...

  giaoduc.net.vn/.../Phu-nu-mang-thai-nen-an-gi-de-tot-cho-ca-me-va-be-...

  26-10-2014 - An u?ng nhu th? nào d? d?m b?o dinh du?ng cho c? hai ngu?i – m? vàcon, d?i v?i ph? n? mang thai là trách nhi?m vô cùng to l?n. ... Thêm vào dó, ph? n? mang thai cung có nhu c?u protein c?a riêng mình. .... do?n sau c?a thai k?, em bé s? “thu?ng th?c” các lo?i th?c ph?m b?n an thông qua nu?c ?i.
 • Khi mang thai m? an gì d? con thông minh kh?e m?nh ...

  duocphamchinhhang.vn/khi-mang-thai-me-an-gi-de-con-thong-minh-kh...

  Khi mang thai m? an gì d? con thông minh kh?e m?nh? Nuôi con kho? .... Ph? n? mang thai nên an 90g ch?t béo/ ngày và 110g trong th?i kì h?u s?n. - Nhu c?u  ...
 • 3 tháng d?u, m? làm gì d? bé kh?e m?nh thông minh? (P.1)

  www.ebe.vn › ... › Mang thai › Mang thai & Sinh n? › Dành cho con

  25-01-2014 - Ð? m? b?u có thai k? kh?e m?nh vi?c lý tu?ng nh?t là ch? em nên b? sung axit ... Ngoài axit folic m? b?u còn c?n b? sung 10mcg vitamin D m?i ngày. ... Ph? n? mang thai trong 3 tháng d?u hút thu?c lá không ch? gây nguy hi?m cho ... Thi?t l?p chomình m?t ch? d? an u?ng cân b?ng, lành m?nh s? d?m b?o  ...
 • Mang thai an gì d? con xinh d?p, thông minh ...

  kienthucsinhsan.vn/1640/mang-thai-an-gi-de-con-xinh-dep-thong-minh/

  Mang thai an gì d? con xinh d?p, thông minh? ... V?y trong th?i k? mang thai, các thai ph? c?n du?c b? sung nh?ng lo?i dinh du?ng nào d? con du?c xinh d?p  ...
 • Bà b?u nên kiêng an gì? - Ki?n th?c gi?i tính

  kienthucgioitinh.org › S?c kh?e gi?i tính › Bà b?u

  Mang thai không nên an gìmang thai khong nen an gi? ... Ph? n? mang thai an các lo?i th?c ph?m d? lâu, b? nhi?m d?c ho?c có d?c t?, không ch? b? nhi?m d?c c?p tính ho?c mãn tính, .... 7 lo?i th?c ph?m giúp m? b?u sinh con thông minh.
 • Mang Thai 3 Tháng Ð?u Nên An Gì? - WebNuoiCon.com ...

  webnuoicon.com/mang-thai-3-thang-dau-nen-an-gi/

  Ch? d? dinh du?ng hàng ngày c?a ph? n? mang thai c?n kho?ng 2.300 – 2.400kccal/ngày. ... C?n b? sung thông qua các lo?i th?c ph?m t? nhiên m?i ngày ... Ng?i c?u xoa d?u con dau, giúp tu?n hoàn máu nhung ch? du?c dùng v?a ph?i. ... chú ý khian u?ng ? trên thì bà b?u có th? an t?t c? nh?ng gì mình thèm, d?ng d?  ...
 • Cho mình h?i m? an gì d? con thông minh?

  suckhoe123.edu.vn/Cho-minh-hoi-me-an-gi-de-con-thong-minh.html

  An gì d? con kh?e m?nh, thông minh ngay t? trong b?ng m? hay l?a ch?n th?c ...mang thai du?c 12 tu?n, em nên an nh?ng th?c ph?m gì d? giúp bé thông minh? ...và nhãn cung v?y không gây ?nh hu?ng  t?i s?c kh?e ph? n? mang thai.
 • Ph? n? mang thai nên an gì, b? sung ch?t gì - Duy Hùng ...

  www.hangngoainhap.com.vn/tin-tuc-52-phu-nu-mang-thai-nen-an-gi-b...

  Ð? con thông minh và kh?e m?nh là di?u t?t c? các bà m? d?u mong mu?n. V?y nên, vi?c cung c?p ch?t dinh du?ng cho bé ngay t? lúc mang thai là r?t c?n ...
 • Bà b?u nên an gì d? con phát tri?n t?t - VnExpress Ð?i s?ng

  doisong.vnexpress.net/.../ba-bau-nen-an-gi-de-con-phat-trien-tot-28877...

  01-10-2013 - Trong giai do?n mang thai, ch? em c?n tang thêm 15 g ch?t d?m m?t ngày.... nhi?u ph? n? mang thai do s? m?t thân hình thon th? nên t? ý an kiêng. .... t? trong b?ng m? (17/12); Ð? bé thông minh t? lúc m? mang thai (10/12).
 • Bà b?u nên an gì d? con thông minh kh?e m?nh - Meo hay

  meohaymoingay.com/ba-bau/ba-bau-nen-an-gi

  Bà b?u nên an gì d? con thông minh kh?e m?nh. ... Khi ph? n? mang thai c?n ph?i b? sung nhi?u dinh du?ng, nhung không ph?i th?c ph?m nào cung nên an,  ...
 • Physiolac VNA - Mang thai nên an gì d? con thông minh ...

  https://www.facebook.com/Physiolac/posts/952900901392882

  Mang thai nên an gì d? con thông minh ngay t? trong b?ng m?. ... Ph? n? mang thaicó th? k?t h?p qu? này cùng v?i b?t y?n m?ch hay làm sinh t? cung r?t d?  ...
 • An kiêng cho ngu?i m?c b?nh Ph? n? có thai, Ch? d? an ...

  www.thaythuoccuaban.com/chedoan/phunucothai.html

  Chuy?n d?n Th?c ph?m thai ph? không nên dùng - An u?ng nhu th? nào d? d?m b?o s?c kh?e trong ... Còn nh?ng ph? n? v?n m?nh mai có th? tang ... Ph? n? mang thai nên h?n ch? an cá bi?n ? m?c: ... t?t cho s? phát tri?n trí thông minh c?a tr? ... b? sung  thêm, ch? c?n hàng ngày an th?t, cá, tr?ng là d?.
 • 5 cách d? con thông minh t? trong b?ng m? | giadinh.net.vn

  giadinh.net.vn/.../5-cach-de-con-thong-minh-tu-trong-bung-me-201312...

  22-12-2013 - Trong th?i gian mang thai, m? b?u nên ch?n nh?ng b?n nh?c c? di?n ...Các m? nên t?p các bài t?p th? d?c du?c thi?t k? riêng cho ph? n? ... Theo các nhà nghiên c?u, th?i gian phù h?p d? m? b?u “n?p nang lu?ng” là 7 – 8h (an sáng), ... GiadinhNet- Trong khi các ngh? si qu?c t? khá kín dáo thì các sao  ...
 • Khi mang thai nên an gì d? con thông minh - Phá thai

  phathaiantoan.net/khi-mang-thai-nen-an-gi-de-con-thong-minh.html

  Ð? an toàn ph? n? mang thai và sau sinh ch? nên an kho?ng 100 – 120g cá tuy?t m?i tu?n.
 • Bà b?u an gì d? con thông minh xinh d?p ngoan kh?e m?nh

  phununoitro.com/ba-bau-gi-de-con-thong-minh-xinh-dep-ngoan

  03-11-2014 - Bà b?u an gì d? con thông minh kh?e m?nh, xinh d?p cùng tìm hi?u ngay ... Ph? n? mang thai nên an 1-2 qu? táo m?i ngày d? b? sung k?m.
 • An gì d? con thông minh t? trong b?ng m? - Vforum.vn

  vforum.vn/diendan/showthread.php?33606-An-gi...con-thong-minh...

  26-04-2013 - 3 bài dang - ?2 tác gi?
  An gì d? con thông minh t? trong b?ng m? Mong mu?n con mình sau này ... Theo dó, không nên an m?t s? lo?i cá có ch?a ch?t th?y ngân – có h?i ... Các nhà dinh du?ng khuy?n cáo ph? n? mang thaiph? n? cho con bú và  ...
 • Dinh du?ng cho ph? n? mang thai 3 tháng d?u Món an ...

  www.dinhduongmangthai.com/...mang-thai/dinh-duong-cho-phu-nu-ma...

  Cá chép ch?a nhi?u d?m nên d? du?c co th? h?p thu. ... B?i vì cháo cá chép giúp an thai cho ph? n? dang mang b?u. Khi có thai mà m? nang an cháo cá chép thì con sau này s? thông minh, da tr?ng và d?c bi?t là môi bé ... M?t s? ngu?i còn cho r?ng antr?ng ng?ng là d? tr? tà ma nh?p vào, d? bé kh?e m?nh, xinh d?p.
 • Cách an u?ng thông minh dành cho b?u - mevacon.com.vn

  www.mevacon.com.vn/...thai.../cach-an-uong-thong-minh-danh-cho-ba...

  B?n có th? an m?t qu? tr?ng ng?ng (chia thành nhi?u b?a) không sao. Nhung d?ng vì nghe nh?ng l?i khuyên an vào con s? thông minh d? ép mình ... V?i nh?ng món du?c khuyên là “nên an”, có th? cho chúng thêm vào th?c ... Khi mang thai du?c 5 – 6 tháng, ph? n? thu?ng b? sung m?t, chân tay phù thung, ti?u ti?n ít.
 • Th?c Ph?m | Bà b?u nên an gì d? con thông minh

  thucphamvietnam.net/tin.../16-ba-bau-nen-an-gi-de-con-thong-minh.ht...

  Tin t?c Bà b?u nên an gì d? con thông minh. Th? 4 Ngày ... Vì v?y, ph? n? mang thaihãy an chu?i m?i ngày d? d?m b?o s?c kh?e cho chính mình và thai nhi.
 • M? mang thai nên an gì d? con thông minh ngay t? trong ...

  giaoducsomchotre.com/me-mang-thai-nen-an-gi-de-con-thong-minh-ng...

  6 th?c ph?m sau dây du?c coi là có ch?a nhi?u omega3 nh?t mà Giáo d?c s?m cho tr? khuyên các m? b?u không th? b? qua d? giúp con thông minh ngay t? ...
 • Ph? n? mang thai nên an u?ng nhu th? nào d? con sinh ra ...

  nhathuoc.odau.com/.../5-phu-nu-mang-thai-nen-an-uong-nhu-the-nao-d...

  Nuôi con kho? m?nh, thông minh là ni?m vui, h?nh phúc, là mong mu?n c?a m?i ngu?i m?, m?i gia dình và là trách nhi?m thiêng liêng d?i v?i gi?ng nòi, d...
 • Bà b?u an gì d? con thông minh kh?e m?nh? - http ...

  yhocphothong.com.vn › Y H?C PH? THÔNG › S?c Kh?e Ph? N?

  Con cái thông minh , kh?e m?nh là ni?m ao u?c c?a t?t c? nh?ng ngu?i làm cha m? ... Bà cho bi?t thêm: “Bà b?u nên b? sung có khoa h?c các lo?i hoa qu?, rau c? và các lo?i ... Axit Folic ho?c Folate r?t c?n thi?t cho co th? ph? n? mang thai.
 • Ph? n? mang thai nên an nhi?u ch?t gì d? con thông minh ...

  kienthucchobabau.com/?p=263

  15-11-2014 - Th?c ph?m rán m?: Trong nh?ng d? an lo?i này có ch?a ch?t h?u co nhôm kim lo?i. N?u an nhi?u th?c an có rán m? làm tích t? nhi?u ch?t ...
 • Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét